Tjänsteavtalet för Linkbase

Detta tjänsteavtal definierar åtaganden och rättigheter mellan Kunden och Linkbase. Nedan följer definitioner för de inblandade parterna och tjänsten.

Kund: En organisation eller ett företag som har aktiverat ett företagskonto i Linkbase, den webbaserade tjänst som tillhandahålls av Linkbase. Administratör hos kunden: ("Administratören") Den person som tar betalningsansvaret för ett företagskonto i Linkbase på uppdrag av en kund, och hanterar medlemmar i Linkbase för kunden.

Medlem: En unik individ (t.ex. en anställd hos kunden eller organisation, eller en tredje part) som är registrerad hos en kund och får tillgång till Linkbase via ett lösenord. Alla individer som använder Linkbase ska identifieras av ett användarkonto på ett kundkonto.

Tjänsten: Molnbaserade prenumerationstjänster avseende integration av webbapplikationer och automatisering av manuella processer inom löpande bokföring. Tjänsten omfattar leverans av standardiserade integrationer. Skräddarsydda och kundspecifika integrationer ingår inte i denna tjänst.

Linkbase ansvar

Linkbase åtar sig att tillhandahålla Kunden tillgång till de webbaserade tjänster som Linkbase erbjuder i detta tjänsteavtal och det som finns tillgängligt på webbplatsen linkbase.se. Vid konflikt mellan detta avtal och det som anges på hemsidan, ska detta avtal ha företräde. Linkbase tar på sig att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet hela tiden, med undantag för systemuppdateringar eller tillfälliga driftstörningar. Linkbase ska utföra mätningar för att upprätthålla tillgängligheten som tidigare nämnts där Linkbase anser att det är nödvändigt för tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsskäl. Linkbase är inte ansvarigt för radering eller underlåtenhet att lagra data och/eller annan information. Linkbase kommer att använda branschstandarder för att säkerställa att data lagras och överförs mellan olika system på ett säkert sätt. Kunden är också medveten om att Kundens tillgång till Internet inte kan garanteras och att Linkbase inte ansvarar för brister i Kundens egna Internetanslutningar.

Kundens ansvar

Kunden ska följa de säkerhetsbestämmelser som godkändes vid registrering av kunden eller kundens medlem. Kunden ska se till att alla uppgifter som anges angående faktureringsinformation eller kreditkortsinformation är korrekta och åtar sig att uppdatera dessa uppgifter regelbundet. Kunden ska ansvara för verksamheten som bedrivs av kunden och dess medlemmar och ska säker ställa att all användning av Tjänsten sker i enlighet med tillämplig lag. Kunden ska också ansvara för att säkerställa att alla medlemmar uppfyller dessa åtaganden. Kunden förbinder sig att omedelbart rapportera till Linkbase om obehörig användning av kundens konton eller någon annan känd eller misstänkt säkerhetsbrott.

Konfidentalitet

Linkbase åtar sig att inte avslöja för någon tredje part, eller på annat sätt tillgängliggöra, information som mottagits av Linkbase från kunden eller dess anställda inom ramen för avtalet. Denna tystnadsplikt skall inte tillämpas på sådan information som Linkbase kan visa blivit känd för Linkbase annat än i enlighet med detta avtal eller som är tillgängligt i det offentliga rummet. Inte heller skall tystnadsplikten gälla när en part är skyldig att tillhandahålla information i enlighet med lagar och förordningar eller order från offentlig myndighet. Tystnadsplikten skall förbli i kraft trots uppsägning av avtalet.

Begränsningar och ansvarsfrihet

Linkbase är inte ansvarigt för någon förlust av data, information, intäkter eller vinster, eller för några särskilda, indirekta, konsekventa, exemplariska eller punitiva skador, oavsett hur de uppkommit, som kan uppstå i samband med detta avtal eller Tjänsten. Linkbase ger ingen garanti för att tjänsten kommer att uppfylla kundens krav eller att tjänsten kommer att vara oavbruten, punktlig, säker eller felfri. Linkbase tar inget ansvar för tredjeparts produkter eller tjänster som Tjänsten kan integreras med.

Ändringar, tillägg och ansvar av bokföringsdata

Linkbase ansvarar för vidareutveckling av Tjänsten och bestämmer ensam vilka förbättringar, förändringar och tekniska anpassningar som ska göras i Tjänsten. Linkbase integrationer och dess funktionalitet grundas i kontinuerlig efterforskning, maskinlärning samt replikering av processer såsom löpande bokföring utförd av redovisningskonsulter. Tjänsten är ett mjukvaruprogram utvecklad i syfte att imitera och automatisera arbetet redovisningskonsulter utför. Tjänsten ersätter inte helt en redovisningskonsult utan är enbart kompletterande. Linkbase ansvarar ej för att tolkning av transaktionsdata blir alltid helt korrekt, utan Kunden ansvarar själv för slutlig kontroll av bokföringens korrekthet. Linkbase förbehåller sig vidare rätten att ändra villkoren i detta Tjänsteavtal, inklusive, men inte begränsat till, de priser som Linkbase har från tid till annan. Kunden skall informeras om sådana ändringar via e-post eller genom den information som görs tillgänglig på Linkbase hemsida. Kunden ska anses ha mottagit ett sådant meddelande inom en vecka av meddelandet skickas via e-post eller görs tillgängligt på Linkbase hemsida. Om kunden inte godkänner ändringen, har Kunden inom trettio (30) kalenderdagar från avsändandet av e-post eller, i förekommande fall, trettio (30) kalenderdagar från ändringen publiceras på Linkbase webbplats, rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Om avtalet inte sägs upp av Kunden inom nämnda tid, ska Kunden anses ha godkänt de nya villkoren.

Kontraktstid och uppsägning

Såvida inte parterna kommit överens om annat gäller de priser för Tjänsterna som vid tidpunkten då parterna ingått Avtalet. Detsamma gäller vid förlängning av Avtalet. Tjänstens fasta avgifter debiteras månadsvis eller årsvis, antingen via kortbetalning eller faktura. Betalningsvillkor för faktura är 15 dagar, såvida inte Parterna kommit överens om något annat. Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Linkbase äger dessutom rätt till ersättning för påminnelseavgift och inkassokostnader. Invändning mot faktura ska vara Linkbase tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Invändning ska göras skriftligen med angivande av skäl till varför Kunden invänder mot fakturan. Linkbase har rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om betalning av faktura inte har skett trettio (30) dagar efter förfallodatum. Varje integration innefattas av två (2) typer av kostnader - en licensavgift samt en återkommande månadsavgift för molntjänsten. I samband med köp av integration är det kundens ansvar att säkerställa att korrekt nivåpaket väljs så att tjänsten täcker kundens månatliga ordervolym. Linkbase förbehåller sig rätten att i efterhand fakturera kunden i de fall kunden överstiger den ordervolym som valt nivåpaket täcker. Vi har rätt att höja priset, med direkt verkan, om höjningen beror på omständigheter vi inte kan kontrollera, till exempel förändring av valutakurs, skatt eller annan omständighet av ekonomisk betydelse som påverkar kostnaden för att tillhandahålla Tjänsterna. Vi har också rätt att höja priset i andra fall men då måste vi kontakta er senast trettio (30) dagar innan vi höjer priset för att informera er om förändringen. Det nya priset börjar gälla först när nästa betalningsperiod börjar. Ni har möjlighet att till dagen innan prishöjningen träder ikraft säga upp Avtalet med oss. Om ingen uppsägning görs av er, anses ni ha godkänt den nya prissättningen. Kunden väljer själv vid köptillfälle om denne önskar med bindningstid eller utan bindningstid på avtalet. Om inte annat avtalats, är bindningstiden 12 månader och förlängs automatiskt med ett år i taget, om avtalet inte sägs upp av endera parten senast 30 dagar före avtalstidens utgång. Om Avtalet inte sagts upp förlängs Avtalet med tolv (12) månader åt gången, med en uppsägningstid om en (1) månad innan varje ny tolvmånadsperiod. Avtalet ska sägas upp skriftligen via mejl [email protected]. En uppsägning anses genomförd när ni mottagit en bekräftelse från Linkbase.

Förtida uppsägning

Linkbase ska ha rätt att med omedelbar verkan kunna blockera kundens tillgång till Linkbase eller att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

1. Kunden använder tjänsten på ett sätt som innebär att kunden begår ett brott

2. Kunden använder tjänsten på ett sätt som orsakar förluster eller risken för förlust för Linkbase eller någon tredje part

3. Kunden använder tjänsten på ett sätt som strider mot Linkbases säkerhet eller administrativa bestämmelser; eller trots påminnelser, inte betalar avtalad ersättning till Linkbase inom viss tid

4. Kunden använder tjänsten på så sätt att kunden använder medel eller söker obehörig åtkomst till Linkbases system som inte är avsedda för Kunden

5. Kunden skulle försättas i konkurs eller är insolvent

Kunden har rätt att i förtid säga upp avtalet skriftligen om:

1. Linkbase väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och inte åstadkommer rättelse inom 90 dagar efter en begäran

2. Om Linkbase skulle försättas i konkurs eller är insolvent

Överlåtelse

Linkbase har rätt, helt eller delvis, att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med kunden till ett bolag inom samma koncern som Linkbase utan kundens medgivande. Kunden har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Linkbases skriftliga medgivande. Om Kunden överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal och det nya partiet underlåter att fullgöra sina skyldigheter, ska Kunden vara ansvarig för genomförandet av sådana skyldigheter.

Immateriella rättigheter

Abonnenten bekräftar att Linkbase och alla immateriella rättigheter i samband med Linkbase tillhör Linkbase och Linkbase har rätt att vidta de åtgärder som kan besluta i syfte att skydda sina immateriella rättigheter i Linkbase. Alla tvister som rör detta avtal ska avgöras i Stockholm, Sverige, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Version 1.0 - 2023-05-10


© 2024 Linkbase AB. All rights reserved.